Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2021


Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra VBQPPL; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Thực hiện Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2021, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường trách nhiệm và năng lực chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc Sở trong việc tham mưu cho Giám đốc Sở, UBND tỉnh trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đề xuất đình chỉ, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP gày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và người có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở GTVT năm 2021 được UBND tỉnh giao; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm chủ động xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý để tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành hoặc tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành.

- Trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong năm 2021 để kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở; việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm chất lượng, tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền đối với tất cả các VBQPPL của Sở GTVT ban hành trong năm 2020. Nội dung kiểm tra thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra VBQPPL.

          - Trách nhiệm thực hiện: Trong phạm vi quản lý, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật hoặc làm công tác pháp chế của đơn vị mình tự kiểm tra tất cả các VBQPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý được ban hành trong năm 2020. Trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, không còn phù hợp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải do HĐND và UBND tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, qua đó đề xuất xử lý các VBQPPL không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn; đề xuất công bố danh mục những VBQPPL còn hiệu lực, hết hiệu lực để tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, áp dụng.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời thực hiện việc rà soát tất cả các VBQPPL do đơn vị mình tham mưu ban hành khi có căn cứ để thực hiện việc rà soát (căn cứ pháp lý, căn cứ vào tình hình thực tiễn). Qua đó, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xử lý kết quả rà soát theo đúng quy định.

+ Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn khi có yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Thanh tra Sở chịu trách nhiệm thẩm tra, tổng hợp kết quả rà soát của các phòng, ban, đơn vị trình Lãnh đạo Sở xử lý kết quả rà soát theo đúng quy định.

3. Công tác pháp chế

- Tiếp tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định;

- Tạo điều kiện cho công chức làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác pháp chế đối với ít nhất 01 phòng, ban chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

4. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, công tác pháp chế.

  - Trách nhiệm thực hiện:

+ Trưởng các phòng, ban, đơn vị đăng ký danh sách cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL cho đội ngũ công chức của cơ quan, đơn vị mình. Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Sở đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ báo cáo viên.

+ Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL cho đội ngũ công chức của các phòng ban, đơn vị thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở:

- Phối hợp Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, ban đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

- Phối hợp các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL, công tác pháp chế cho đội ngũ công chức của các phòng, ban thuộc Sở.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và báo cáo kết quả theo quy định.

b) Thanh tra Sở:

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở GTVT đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn theo chức năng, thẩm quyền được phân cấp.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của ngành, báo cáo Lãnh đạo Sở, Sở Tư pháp, UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp trên và các đơn vị liên quan theo quy định.

c) Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở:

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả theo quy định.

- Tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý, báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021 của Sở GTVT Bắc Kạn./.


Tác giả: 
Nguồn:  Thanh tra Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang