Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Thực hiện Chương trình hành động phát triển kinh tế -xã hội năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn, chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Yêu cầu

Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo dõi theo lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý. Nội dung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai toàn diện, có xác định trọng tâm, trọng điểm.

Đảm bảo tính khách quan công khai, minh bạch trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đưa công tác này vào nền nếp, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật

1.1. Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ngành GTVT.

1.2. Rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại đơn vị.

1.3. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (Thực hiện thường xuyên):

- Triển khai theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời.

- Đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (thực hiện theo Kế hoạch số 02/KH-SGTVT ngày 16/01/2020).

2. Theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực, phạm vi được phân công

2.1. Theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm.

Trên cơ sở các lĩnh vực thuộc chủ đề năm 2020 do Bộ GTVT và UBND tỉnh chỉ đạo, Sở Giao thông vận tải lựa chọn một trong số những chủ đề trọng tâm cần theo dõi trong năm 2020 gồm:

- Việc thi hành pháp luật về hành chính công vụ trong ngành giao thông vận tải;

- Việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải;

- Việc thi hành pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

- Việc thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ;

- Việc thi hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đấu thầu trong ngành giao thông vận tải;

- Việc thi hành pháp luật về công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Bắc Kạn;

- Việc thi hành pháp luật về hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn Bắc Kạn;

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao lựa chọn trong số các lĩnh vực trọng tâm nêu trên để theo dõi, đánh giá. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên theo quy định.

Đối với các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Ngành giao thông vận tải (không nêu trong kế hoạch này), các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở vẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở GTVT Bắc Kạn được thực hiện toàn diện.

2.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đối với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Sở GTVT giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở và các phòng, ban chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm có vấn đề nổi cộp, gây bức xúc trong dư luận.

2.3. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập, phân loại, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực đơn vị mình được giao quản lý; xem xét xử lý, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời những thông tin tiếp nhận được.

2.4. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thông qua kiểm tra, khảo sát, thu thập thông tin… Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị mình được giao quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở rà soát, sắp xếp, bố trí phân công cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Phối hợp Thanh tra Sở và các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ngành GTVT; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Văn phòng Sở theo quy định.

2. Thanh tra Sở:

- Là đầu mối giúp Giám đốc Sở quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi của Sở.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật của toàn ngành, báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT, Sở Tư pháp, UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp trên và các đơn vị liên quan theo quy định.

- Chế độ báo cáo: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5); báo cáo năm (trước ngày 10/10).

3. Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở:

- Phối hợp với Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý, báo cáo Lãnh đạo Sở GTVT (qua Thanh tra Sở) theo quy định.

- Chế độ báo cáo: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/5); báo cáo năm (trước ngày 05/10).

Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan chuyên môn phản ánh, đề xuất với Lãnh đạo Sở (qua Thanh tra Sở) để chỉ đạo giải quyết./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang