Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp Bắc Kạn về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

- Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước quy định pháp luật về PBGDPL; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành GTVT năm 2022 và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) mà Sở GTVT là thành viên; phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, vai trò của tổ chức đoàn thể, đơn vị chuyên môn thuộc Sở được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đa dạng các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hoạt động chuyển đổi số, trọng tâm là vận hành và quản lý, khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử của đơn vị và các hình thức phổ biến khác.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2021, có hiệu lực thi hành trong năm 2021 và năm 2022.

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, công tác PBGDPL trong cơ quan, đơn vị thuộc ngành GTVT; công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành GTVT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp về PBGDPL đã được ký kết.

- Củng cố, kiện toàn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trong cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động đề ra trong Chương trình hoạt động PBGDPL năm 2022.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ...cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và cho nhân dân.

- Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt động có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin của Sở GTVT, tăng cường các bài viết, tiểu phẩm, tình huống pháp luật phục vụ nhân dân.

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và tổng kết 10 năm thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Hình thức thực hiện

 Hình thức tuyên truyền phổ biến cần đa dạng, phong phú, tiết kiệm và đạt hiệu quả, sử dụng các hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật đang phát huy hiệu quả với sự đổi mới trong cách thức thực hiện, bảo đảm tính phù hợp và có tính khả thi cho tất cả các đối tượng được tuyên truyền như:

- Tuyên truyền trên Website của Sở GTVT.

- Phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB;

- Tuyên truyền thông qua các kỳ họp, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt thường kỳ.

- Tuyên truyền bằng hình thức niêm yết pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi.

- Tuyên truyền qua các hình thức thi Tìm hiểu pháp luật;

- Tuyên truyền qua các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý;

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với cơ quan, đơn vị.

3. Thời gian thực hiện

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Quý I/2022.

- Triển khai tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên trong cả năm 2022.

III . KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện PBGDPL được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Riêng Thanh tra Sở ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

- Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng và hàng năm về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Giao Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Giao thông vận tải.

- Duy trì thư viện tài liệu phổ biến pháp luật và cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải.

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo Sở Tư pháp, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp trên kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Giao thông vận tải định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo chuyên đề (nếu có) theo quy định.

- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

3. Chế độ thông tin, báo cáo.

Báo cáo định kỳ 06 tháng, năm (hoặc báo cáo chuyên đề - nếu có) về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình PBGDPL của các phòng, ban, đơn vị gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp trên. Thời điểm báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 25/5/2022; báo cáo năm gửi trước ngày 25/11/2022.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang