Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chỉ thị  số 09/CT-BGTVT ngày 29/9/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 09/CT-BGTVT).

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Phổ biến đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 09/CT-BGTVT tới toàn thể cán bộ, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các chủ phương tiện (phô tô Chỉ thị số 09/CT-BGTVT gửi kèm theo).

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện nghiêm túc việc cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của Hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 5, khoản 6, Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; đặc biệt là những nội dung quy định về truyền dẫn dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, quản lý hoạt động của các phương tiện thuộc đơn vị qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, đảm bảo việc truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL

Tin bài mới:


Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách (29/07/2020)

Triển khai thực hiện Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải (17/06/2020)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19(21/04/2020)

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19(21/04/2020)

Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07/01/2020 của Chính phủ (20/03/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (26/02/2019)

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ(22/02/2019)

CHỈ THỊ SỐ 04 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG(20/02/2019)

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ(07/11/2018)

Triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc(06/11/2018)

Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang