Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 150/QĐ-SGTVT ngày 30/3/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về tại đây: Quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 22/08/2023.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang