Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ 

Phê duyệt Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnhvà mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 146/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2020.

Quyết định nay có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Chi tiết xem văn bản tải về Quyết định số 1914/QĐ-UBND tại đây.


 

Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang