Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ 

Phê duyệt điều chỉnh thời gian biểu chạy xe của tuyến xe buýt số 02: Bắc Kạn- Ba Bể và ngược lại

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Văn bản số 268/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 27 tháng 2 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc công bố mở tuyến xe buýt nội tỉnh  tuyến số 02: Bắc Kạn- Ba Bể và ngược lại;   

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau khi có công bố hết dịch của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hùng Mạnh tiếp tục thực hiện theo thời gian biểu chạy xe đã được chấp thuận tại Quyết định số 359/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

Chi tiết xem văn bản tải về Quyết định số 143/QĐ-SGTVT tại đây


Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang