Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố bổ sung, điều chỉnh Danh mục một số tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn công bố bổ sung, điều chỉnh Danh mục một số tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh như sau:

1. Bổ sung mới Danh mục 03 tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh.

2. Điều chỉnh lộ trình 05 tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh.

Xem Danh mục bổ sung, điều chỉnh một số tuyến xe buýt nội tỉnh tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Phòng QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang