Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUY CHẾ

Chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 226 /QĐ-SGTVT ngày 24 /5/2017 Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử ( Trang Website) Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cho tác giả, Ban biên tập, Quản trị;

2. Quy chế này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn có tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn;

3. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong văn bản này thì được thực hiện theo quy định hiện hành khác.

Điều 2. Giải thích một số từ ngữ

1. Tác phẩm bao gồm các thể loại: Tin viết, bài viết, đề tài tham khảo, ảnh, đồ hoạ, minh hoạ, phim, trả lời bạn đọc, phóng sự;

2. Tác giả: Là người trực tiếp tạo ra tác phẩm, giữ quyền sở hữu tác phẩm đó.

3. Nhuận bút là khoản tiền trả cho tác giả của tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử;

4. Thù lao là khoản tiền trả cho các cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến Cổng thông tin điện tử: biên tập, biên soạn, sưu tầm, thu thập, cung cấp tác phẩm, ...

Điều 3. Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao

Đề cao lao động nghiêm túc, công phu, tư duy sáng tạo, phát hiện cái mới, thời sự, độc đáo có hiệu quả cao trong thông tin tuyên truyền của tác giả; công sức, mức độ biên tập, gia cố nội dung và kỹ thuật của Ban biên tập.

Tác phẩm có sức thu hút, lan toả, tạo được sự đồng thuận của bạn đọc, xã hội làm căn cứ cho Trưởng Ban biên tập xem xét, quyết định mức nhuận bút, thù lao.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao

1. Là tác giả hoặc người sưu tầm có tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn.

2.  Các thành viên Ban biên tập Trang Website được hưởng tiền thù lao theo mức độ tham gia thực hiện công việc. Mức chi do Trưởng ban biên tập Trang Website quyết định, không vượt quá 50% tổng số tiền nhuận bút hàng tháng.

Điều 5. Những tác phẩm được hưởng nhuận bút

1. Các tác phẩm tự viết bao gồm tin tức, bài viết (bài phản ánh, bài tường thuật, bài tổng hợp phân tích, bài phỏng vấn, bình luận…); tài liệu học tập, tham khảo; hình ảnh, đồ hoạ, video clip; trả lời chính sách; các tin bài tổng hợp.

2. Phân loại tác phẩm được trả nhuận bút và thù lao cho người cung cấp.

a) Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.

b) Bài viết tổng hợp: Có sự tổng hợp, so sánh, phát hiện vấn đề mới, sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu.

c) Đối với các loại ảnh: Là ảnh chụp có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin bài.

d) Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rõ ràng; thể hiện quan điểm chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn; Trả lời chế độ chính sách: Là trả lời những câu hỏi của người đọc về các lĩnh vực giao thông vận tải thuộc đơn vị phụ trách.

Điều 6. Tiêu chuẩn của tác phẩm

1. Tiêu chuẩn tác phẩm tối thiểu: Thông tin về một sự kiện, vấn đề thường niên, phổ biến, đã được công chúng hoá, không chứa đựng phát hiện mới, không đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao, chỉ để đa dạng thông tin.

2. Tiêu chuẩn tác phẩm trung bình: Chứa đựng yếu tố phát hiện, tìm tòi trong thể hiện, cho thấy thái độ lao động nghiêm túc, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng, dễ đọc, dễ hiểu, súc tích, hoàn chỉnh.

3. Tiêu chuẩn tác phẩm khá và tốt: Chứa đựng thông tin có yếu tố phát hiện lần đầu, bổ ích, có ý nghĩa thời sự, hấp dẫn, truyền được cảm hứng, xúc động, biến thành hành động đúng đắn cho công chúng trong ngành hoặc vấn đề phát hiện mang tính mở đường, tạo dòng thời sự mới, trình độ thể hiện tốt, hoàn chỉnh, thể hiện thái độ lao động nghiêm túc.

4. Những trường hợp đặc biệt: Tác giả có tin bài xuất sắc, cường độ lao động cao, thông tin, vấn đề có yếu tố trọng điểm, chiến dịch, làm việc trong điều kiện khó khăn, có tính sáng kiến, có giá trị thực tiễn cho số đông sẽ được Ban biên tập xem xét quyết định mức thù lao bổ sung hoặc đề nghị được hưởng tối đa mức nhuận bút của tác phẩm đó.

Điều 7. Quy định mức hệ số nhuận bút, cách tính nhuận bút áp dụng cho Trang Website

1. Định mức hệ số nhuận bút, tiền nhuận bút, thù lao.

Tiền nhuận bút, thù lao được tính theo hệ số được phân bổ như sau:

- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm được hưởng 80% tiền nhuận bút, thù lao;

- Duyệt tác phẩm được hưởng 15% tiền nhuận bút, thù lao;

- Cập nhật tác phẩm lên trang web được hưởng 5% tiền nhuận bút, thù lao

TT

Thể loại

Hệ số

Đơn vị tính

Mức chi cho mỗi thể loại

 

Chia ra

Chi cho tác giả
80 %

( đồng)

Chi cho duyệt tác phẩm
15 %

( đồng)

Chi cho cập nhật tác phẩm lên trang web 5 %

( đồng)

1

Tin viết loại 1

1,5

Trên 01 trang A4

181.500

145.200

27.225

9.075

2

Tin viết loại 2

1

01 trang A4 trở xuống

121.000

96.800

18.150

6.050

3

Phim, ảnh, ghi âm

1

01/ảnh, tranh, ghi âm, đoạn phim

121.000

96.800

18.150

6.050

4

Bài viết tổng hợp.

2

01 trang A4 trở lên

242.000

193.600

36.300

12.100

5

Trả lời chính sách, chế độ; bài phỏng vấn

1,5

1/2 trang A4

181.500

145.200

27.225

9.075

Ghi chú:

- Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút;  

Trong đó: Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu 1.210.000 đồng do nhà nước quy định; Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút sẽ thay đổi khi mức lương tối thiểu thay đổi;

- Một trang giấy A4 quy định viết chữ thường, có cỡ chữ 13 hoặc 14;

- Một tin, bài viết không quá 04 ảnh minh họa;

- 04 tin sưu tầm (Tin ngắn, tin đăng lại của báo chí, thông tấn, trang thông tin điện tử khác đã công bố hoặc sưu tầm tác phẩm đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị) = 01 tin viết.

2. Đối với tác phẩm thuộc quyền sở hữu của đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu tác phẩm thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa những người là đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu tác phẩm đó tự thỏa thuận, trong trường hợp không tự thỏa thuận được thì đề nghị Trưởng Ban biên tập quyết định.

3. Thù lao được trả cho người cung cấp, tuyển chọn tin sưu tầm là 15% mức quy định tương ứng tại khoản 1, Điều 7;

Điều 8. Lập dự toán kinh phí để chi trả nhuận bút đối với Trang Website

Nhuận bút chi cho các tác phẩm được hình thành từ các nguồn sau:

1. Kinh phí ngân sách Nhà nước bố trí trong kinh phí được giao;

2. Bổ sung từ các nguồn khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 9. Sử dụng và quản lý kinh phí

1. Trên cơ sở dự toán được giao hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của từng thể loại thông tin khi sử dụng, cơ quan chủ động cân đối chi cho từng thể loại thông tin tương ứng với kết quả đã đánh giá và xếp loại tác phẩm theo những tiêu chí đã quy định để trả cho tác giả, quản lý, sử dụng kinh phí nhuận bút, quyết định mức thù lao cho các đối tượng được hưởng theo quy định, không chi vào mục đích khác;

2. Quản lý kinh phí: Lập dự toán, quản lý, quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Văn phòng Sở Giao thông vận tải thực hiện việc thanh toán tiền nhuận bút, thù lao cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục để quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc các bộ phận, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Quyết định số: 226 /QĐ-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn Phòng Sở

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang