Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHÂN CÔNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH 13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH 13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Căn cứ Quy chế tiếp công dân, ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-SGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở, Ngày 15/8/2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-SGTVT, về việc phân công cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, với các nội dung như sau:

- Địa điểm tiếp công dân: Tại Văn phòng Sở; Văn phòng Thanh tra Sở.

- Cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận các thông tin đề nghị, kiến nghị, phản ánh, góp ý, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành Giao thông vận tải.

- Mở sổ sách ghi chép, cập nhật đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị kiến nghị, phản ánh của công dân theo Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải và quy định của pháp luật.

- Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh được hưởng nguyên lương và chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ.

* Xem chi tiết nội dung: Quyết định số 317/QĐ-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang