Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BAN GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

( Cập nhật lúc: 04/07/2018  )
 
 

1. Giám đốc Lèng Văn Chiến 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại liên hệ: 0209 3 810 257

Email: chienlv@backan.gov.vn

Công việc được phân công:

Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt hoạt động công tác của Sở theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định.

- Là người phát ngôn của Sở, là người có quyền quyết định mọi vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác:

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành giao thông vận tải Bắc Kạn; chỉ đạo huy động mọi nguồn vốn đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực GTVT theo thẩm quyền của Sở.

Công tác kế hoạch, tài chính của ngành; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và đối ngoại của Sở.

Công tác quản lý các dự án do Sở được giao làm chủ đầu tư.

Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; chỉ đạo công tác chuyên môn với Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kiêm các chức danh:

+ Trưởng Ban phòng chống tham nhũng Sở GTVT

Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương của Sở và các ban, hội đồng của Sở khi cần thiết.

- Sinh hoạt với Văn phòng Sở và Phòng Quản lý chất lượng công trình Giao thông.

  

 
 

Phó Giám đốc

Đặng Quang Hùng

2. Phó Giám đốc Đặng Quang Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Điện thoại liên hệ: 0209 3 878 651

Email: hungdq.gt@backan.gov.vn

Công việc được phân công: 

-  Thủ trưởng khối cơ quan Văn phòng, chủ tài khoản của Văn phòng Sở; công tác hành chính quản trị của Sở.

Phụ trách công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa địa phương; công tác quản lý, bảo trì đường bộ các tuyến đường quốc lộ ủy quyền quản lý; công tác An toàn giao thông; công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

.- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, đường thủy; công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; đăng ký phương tiện thủy nội địa, đăng ký xe máy chuyên dùng.

Phối hợp triển khai nhiệm vụ của Sở theo sự phân công của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 trên các tuyến đường quốc lộ ủy quyền.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý vận tải- Phương tiện và người lái; Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn 

- Phối hợp triển khai nhiệm vụ của Sở theo sự phân công của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020.

- Chỉ đạo về chuyên môn đối với Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn và các Bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và các đề án khác do Giám đốc phân công. Chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, công tác cải cách hành chính trong các phòng, đơn vị được phân công theo dõi.

- Là chỉ huy trưởng phụ trách công tác quân sự của ngành.

- Kiêm các chức danh:

+ Phó trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh;

Ngoài ra tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh mà Sở Giao thông vận tải là thành viên và kiêm các chức danh của Sở được Giám đốc phân công theo quy định. Phối hợp với các đồng chí lãnh đạo giải quyết các nhiệm vụ liên quan trong quá trình điều hành công tác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Sinh hoạt với  Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái. 

 

      

Phó Giám đốc

Trịnh Đình Sính 

 

 

3. Phó Giám đốc Trịnh Đình Sính 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Điện thoại liên hệ: 0209.3.870.161

Email: sinhtd.tp@backan.gov.vn

Công việc được phân công:

Phụ trách công tác giao thông nông thôn, nông thôn mới; công tác quản lý, bảo trì đường bộ các tuyến đường địa phương; công tác bảo dưỡng thường xuyên thuộc dự án LRAMP. Công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo giao thông theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Thanh tra Sở; Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

-  Phối hợp triển khai nhiệm vụ của Sở theo sự phân công của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 trên các tuyến đường địa phương.

-  Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và các đề án khác do Giám đốc phân công. Chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật, công tác cải cách hành chính trong các phòng, đơn vị được phân công theo dõi.

- Tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh mà Sở Giao thông vận tải là thành viên và kiêm các chức danh của Sở được Giám đốc phân công theo quy định. Phối hợp với các đồng chí lãnh đạo giải quyết các nhiệm vụ liên quan trong quá trình điều hành công tác.

- Kiêm chức danh: Trưởng Ban bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Sinh hoạt với phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Phó Giám đốc Nghiêm Văn Thép 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Điện thoại liên hệ: 0209.3.870.161

Email: thepnv.bql@backan.gov.vn

Công việc được phân công:

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang