Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRỤ SỞ GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, bao gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

THÔNG TIN CHUNG 

- TÊN GIAO DỊCH: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC KẠN

- CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

-  GIÁM ĐỐC: LÈNG VĂN CHIẾN 

- ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: SỐ 5, ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

- SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN: 02093879140; SỐ FAX: 02093871247

- THƯ ĐIỆN TỬ: sogtvt@backan.gov.vn  

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang