Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN GIAO DỊCH

BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ BẮC KẠN

1. Tên giao dịch: Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

2. Trụ sở giao dịch: Đặt tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn;

3. Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Giám đốc, ông: PHÙNG ĐỨC HẠNH 

- Số điện thoại: 0209 3 843 999;

- Số fax: 209 3 812 100

- Thư điện tử: bqlsndb.gt@backan.gov.vn

THÔNG TIN CHUNG

Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ.

- Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc: Lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ gồm Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm 03 phòng:

+ Phòng Hành chính - Kế toán;

+ Phòng Kế hoạch;

+ Phòng Kỹ thuật và Tuần kiểm.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu cần thiết có thể thành lập thêm một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ, trước khi thành lập phải xin ý kiến của UBND tỉnh. Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ chịu trách nhiệm xây dựng Đề án về bộ máy, vị trí việc làm báo cáo Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

Tác giả: 
Nguồn:  Ban QLBTCTĐB

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang