Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN VỀ CƠ CẤU TỔ CHƯC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ BẮC KẠN 

(Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-SGTVT ngày 02/3/2017 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn)

Chức năng

1. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn đối với các dự án, công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương, vốn ngân sách và các dự án có nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư hoặc được ủy quyền là cấp quyết định đầu tư giao.

2. Thực hiện một số chức năng của chủ đầu tư đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương, vốn ngân sách và các dự án có nguồn vốn khác do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư hoặc được ủy quyền là cấp quyết định đầu tư giao.

3. Giám sát thi công khi có yêu cầu của các chủ đầu tư khác.

4. Tổ chức quản lý các dự án do mình làm đại diện chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

5. Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác tuần kiểm đường bộ theo quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhà thầu bảo trì thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tham gia khắc phục bão lụt, tai nạn giao thông và các sự cố bất khả kháng khác; phối hợp thực hiện phương án phân luồng giao thông khi cần thiết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức quản lý, bảo quản các kho vật tư dự phòng, khắc phục hậu quả bão lụt và các sự cố bất khả kháng khác.

3. Tổ chức thực hiện và quản lý các dự án, công trình sửa chữa đường bộ, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa thường xuyên, xử lý điểm đen, công trình an toàn giao thông, khắc phục hậu quả lụt bão bước 1, bước 2 và các công trình khác do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khi công trình hết bảo hành theo các quy định hiện hành.

4. Lập, lưu trữ hồ sơ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng; hạch toán đối với tài sản hạ tầng đường bộ do Sở quản lý.

5. Phối hợp với phòng chuyên môn của Sở thực hiện công tác quản lý, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cung cấp và cập nhật thông tin đường bộ trên website của Sở, phần mềm quản lý cầu, đường của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Thực hiện công tác quản lý hành lang đường bộ theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Phối hợp phòng chuyên môn của Sở lập kế hoạch sửa chữa đường bộ và kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu các dự án, công trình sửa chữa đường bộ và các công trình khác khi được chủ đầu tư giao. Thưc hiện thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; thực hiện trách nhiệm của Bên mời thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành (tham mưu trực tiếp toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ thầu rút gọn, chào hàng cạnh tranh); ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; thực hiện quyền của chủ đầu tư trong việc thay đổi nhân sự, nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị, phương tiện, máy móc của các gói thầu; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban theo quy định;

e) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

8. Nhận ủy thác quản lý dự án, giám sát thi công theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

9. Thực hiện tư vấn giám sát thi công các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và các công trình khác khi được Sở Giao thông vận tải cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

10. Thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

12. Giao Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa địa phương Sông Năng – Hồ Ba Bể, cụ thể:

- Nhánh 1: Điểm đầu Km0+00 (tại cầu Pác Co, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể), điểm cuối Km22+200 (tại Thác Đầu Đẳng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, chiều dài 22,2 Km.

- Nhánh 2: Điểm đầu Km0+00 trùng với Km16+200 (ngã ba Sông Năng giao với Hồ Ba Bể), điểm cuối Km7+00 (tại Bờ Bắc Hồ Ba Bể), chiều dài 7 Km.

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa địa phương Sông Năng – Hồ Ba Bể theo đúng các quy định hiện hành. 

Thông tin lãnh đạo Ban 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Nghiêm Văn Thép

Giám đốc Ban

0209 3 843 999 thepnv.bql@backan.gov.vn

Phạm Thị Tuyết

Phó giám đốc Ban

0209 3 812 100

tuyetpt.gt@backan.gov.vn

Trần Mạnh Quyền

Phó giám đốc Ban

0912 504 923

quyentm.gt@backan.gov.vn

Lê Văn Tâm

Phó giám đốc Ban

0913316120

tamlv.gt@backan.gov.vn

 4. Thông tin liên hệ

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 02093811989

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang