Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/05/2017  )

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1. Văn phòng Sở

1.1 Chức năng:

- Tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; hành chính - quản trị; cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất; quản lý tài sản cơ quan, các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

1.2  Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.2.1 Giúp Giám đốc dự thảo văn bản của UBND tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo quản lý cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý về giao thông vận tải; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

1.2.2 Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế:

-  Giúp Giám đốc Sở xây dựng phương án về tổ chức bộ máy, biên chế của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quy hoạch, sắp xếp tổ chức quản lý Nhà nước, tổ chức sự nghiệp thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 - Chủ trì xây dựng: Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; các tổ chức sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình Giám đốc Sở quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Quy chế làm việc của Sở trình Giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

 1.2.3 Về công tác cán bộ:

- Xây dựng, tổng hợp trình Giám đốc Sở về: Quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định; thực hiện quy trình thẩm định trình Giám đốc Sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi việc, buộc thôi việc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện công tác quản lý sử dụng công chức, viên chức đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng trình Giám đốc Sở cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng nghiệp vụ; các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở; thực hiện quy chế quản lý nhân sự đi học tập, công tác nước ngoài theo quy định của pháp luật; tổng hợp và báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác nhận xét đánh giá công chức hàng năm; quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc diện Sở quản lý và thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

 - Công tác bảo vệ Bí mật nhà nước; phối hợp với phòng, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.2.4 Về chính sách lao động, tiền lương:

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi Sở quản lý; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh việc xếp lương, nâng bậc lương, giải quyết chế độ chính sách đối với công chức lãnh đạo quản lý thuộc diện tỉnh quản lý.

-  Giải quyết hoặc tham gia giải quyết chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội và chế độ hiếu, hỷ theo quy chế của Sở.

1.2.5 Về đào tạo, bồi dưỡng: Chủ trì, phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ngành.

1.2.6 Về thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

-  Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cơ quan, đơn vị trong Ngành có thành tích trong phong trào thi đua.

- Thực hiện, hướng dẫn các quy định về chính sách thi đua, khen thưởng;  quản lý và cấp phát hiện vật thi đua, khen thưởng của Ngành theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đối với các đơn vị và công chức, viên chức thuộc Sở.

- Tham mưu tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, đơn vị thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thường trực các hội đồng: Lương; Thi đua, khen thưởng; kỷ luật, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp.

1.2.7  Công tác tham mưu, tổng hợp

- Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, của lãnh đạo Sở và các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Sở.

  - Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

  - Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, quy định về chế độ làm việc, phối hợp công tác của Sở và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn thư - lưu trữ và các nội quy, quy định nội bộ của Sở và thực hiện chế độ công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật.

  - Phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ và quy chế sử dụng tài sản công, Quy chế tiết kiệm điện của cơ quan theo quy định hiện hành.

 - Tổng hợp tình hình hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu. Đầu mối cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

1.2.8 Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; theo dõi thi hành pháp luật của Sở. Kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

1.2.9 Cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

- Là đầu mối tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở: Các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiểm soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; quản lý, chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở.

- Tham mưu, thực hiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

1.2.10 Công tác văn thư, lưu trữ, quản trị mạng, hành chính, quản trị

  - Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Sở; Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của cơ quan Sở theo quy định.

- Thừa lệnh Giám đốc Sở ký một số loại giấy tờ, công văn khi được ủy quyền.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở.

- Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của cơ quan Sở.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Sở.

 - Quản lý, cấp phát nhiên liệu đối với xe ô tô và phương tiện phục vụ công tác của Sở theo định mức được giao trong Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định; theo dõi nhập, xuất vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ và thiết bị phục vụ công tác của cơ quan.

1.2.11  Hướng dẫn, chủ trì xây dựng, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về giao thông vận tải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở: Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án về giao thông vận tải; chủ trương và tổ chức thực hiện các bước lập, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án theo yêu cầu quản lý của ngành giao thông vận tải; tham gia các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của ngành, lĩnh vực liên quan.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về giao thông vận tải: Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc trách nhiệm của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự thảo các văn bản bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng;

- Phối hợp xây dựng, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh: tham gia với các ngành thẩm định quy hoạch tổng thể ngành, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; quy hoạch chi tiết giao thông vận tải.

1.2.12 Chủ trì tổ chức thực hiện công tác lập và giao kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn các dự án; kế hoạch quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông theo phân cấp, giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và tổ chức thực hiện.

1.2.13 Tham mưu, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển ngành

- Hướng dẫn, kiểm tra: Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách về kế toán, tài chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quy chế công khai, minh bạch của đơn vị Sự nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở.

- Phối hợp với các sở chuyên ngành về thực hiện công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán các nguồn kinh phí tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

1.2.14 Công tác quản lý tài chính, kế toán

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán; công tác kế hoạch, thống kê chuyên ngành; thực hiện nhiệm về kế toán tài chính, tài sản của Sở được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách thu, chi tài chính các nguồn kinh phí của Sở theo quy định của Luật Ngân sách và hướng dẫn của tỉnh.

 - Công tác kế toán hành chính sự nghiệp, chi thường xuyên và quản lý thu chi các loại phí, lệ phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và quy định của pháp luật.

- Quản lý, thanh quyết toán các nguồn vốn, tài sản được Nhà nước giao của Sở và các nguồn ngân sách cấp, nguồn thu phí, lệ phí, thu chi sự nghiệp, an toàn giao thông, các nguồn khác hàng năm theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã ban hành.

- Thực hiện công tác quản lý và thanh quyết toán sử dụng biên lai, ấn chỉ liên quan trong lĩnh vực thu phí, lệ phí của cơ quan Sở quản lý theo quy định.

- Chủ trì xây dựng và theo dõi thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế tiết kiệm điện và thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công khai minh bạch công tác kế hoạch, tài chính, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản theo quy định.

- Tổ chức theo dõi thống kê và thanh, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở với cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

- Thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền công và các chế độ khác đối với công chức, viên chức, người lao động; thanh, quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

- Chủ trì thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác quy hoạch; kế hoạch; thống kê của ngành theo Luật Thống kê;, quản lý đầu tư; công tác tài chính kế toán thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

1.2.15 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.

3. Thông tin lãnh đạo Văn phòng 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Phùng Đức Hạnh

 Chánh Văn phòng

0209 3 879 140

hanhpd.gt@backan.gov.vn

 

 

 

 

Bùi Văn Hải

Phó Chánh Văn phòng

0912454578

haibv.gt@backan.gov.vn 

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chuyên viên

0209 3 872 937

haintt.gt@backan.gov.vn

Đàm Thị Viển

Chuyên viên

0209 3 872 937

viendt.nr@backan.gov.vn 

Hà Bùi Hạnh

Chuyên viên

0209 3 810 813

hanhhb.gt@backan.gov.vn 

Tô Thị Thương

Nhân viên

0209 3 810 813

thuongtt.gt@backan.gov.vn 

Hứa Thị Nga 

 Văn thư  0209 3 871 247  ngaht.gt@backan.gov.vn 

Phạm Hồng Hiếu

Lái xe

0209 3 870 150

 

Tống Văn Công

Bảo vê

0209 3 870 150

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tạp vụ

0209 3 870 150

 

 4. Thông tin liên hệ

Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại liên hệ: 02093879140; 02093871247.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang