Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

( Cập nhật lúc: 01/05/2017  )

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, địa phương đang quản lý khai thác thuộc trách nhiệm của Sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý:

- Tổ chức lập và trình phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích sửa chữa thường xuyên trên các tuyến quốc lộ được Bộ GTVT ủy thác quản lý và các tuyến đường tỉnh được UBND tỉnh giao quản lý.

- Tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận phương thức thực hiện công tác quản lý, BDTX theo quy định; thẩm định trình phê duyệt hồ sơ giá sản phẩm dịch vụ công ích và kết quả lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên.

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh và thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Kiểm tra, rà soát khối lượng hư hỏng đề xuất phương án sửa chữa.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tổ chức quản lý mạng lưới giao thông đường bộ. Tham mưu xây dựng quy hoạch đấu nối đường ngang theo quy định. Phối hợp tham gia xây dựng kế hoạch sửa chữa đường bộ hàng năm.

- Thực hiện công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông: Quản lý, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cung cấp và cập nhật thông tin đường bộ trên website của Sở, phần mềm quản lý cầu, đường của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

- Chủ trì tham mưu công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình, dự án giao thông theo quy định.

2.2. Chủ trì hoặc phối hợp với phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, Chủ đầu tư đối với công tác quản lý, bảo trì đường bộ sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương, vốn ngân sách và các nguồn vốn khác theo phân cấp:

- Thẩm định và trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế. Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình.

- Thẩm định và tham gia ý kiến đối với các dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định.

- Thẩm định và trình phê duyệt các công trình, dự án theo quy định.

- Thẩm định an toàn giao thông, môi trường, biến đổi khí hậu trong các dự án xây dựng theo quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng giao thông.

- Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện dự án, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2.3. Quản lý hành lang an toàn giao thông

- Tham mưu với Ban giám đốc Sở: Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; trình UBND tỉnh Quyết định Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp số liệu vi phạm hành lang an toàn đường bộ, thông báo gửi UBND các huyện thành phố thực hiện công tác cưỡng chế giải tỏa hành lang an toàn đường bộ theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu lãnh đạo Sở cấp giấy phép lưu hành quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng theo quy định.

2.4. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Hệ thống đường tỉnh: Tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ GTVT, sau khi có ý kiến thỏa thuận trình Chủ tịch UBND ban hành quyết định phân loại.

- Hệ thống đường huyện, đường xã: Thẩm định hồ sơ phân loại hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chấp thuận phân loại đường huyện, đường xã làm cơ sở UBND cấp huyện phê duyệt;

- Tham mưu công tác quản lý hệ thống biển báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trong phạm vi quản lý.

- Phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; Cấp giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa được giao quản lý hoặc ủy thác quản lý theo đúng thẩm quyền.

2.5. Công tác giao thông nông thôn

- Chủ trì: Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về công tác phát triển GTNT; công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ do địa phương quản lý; phối hợp với UBND cấp huyện phân loại, điều chỉnh hệ thống đường GTNT trình UBND tỉnh chấp thuận.        

- Phối hợp: Xây dựng dự thảo tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông để người dân hiểu và thực hiện nghiêm pháp luật bảo vệ công trình giao thông.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị): Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã; Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh; quản lý việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn thông qua quy hoạch giao thông của các ngành, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tổng kết, thi đua khen thưởng đối vói phong trào phát triển GTNT hằng năm.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển GTNT, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm.

- Kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác phát triển GTNT trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện công tác đào tạo cán bộ làm công tác GTNT cho các xã, phường, thị trấn.

2.6. Công tác khác

- Dự thảo các văn bản bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Chủ trì thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng được giao về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thường trực công tác phòng chống lũ bão của ngành.

- Chủ trì tham mưu công tác quân sự địa phương về lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định.

2.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở giao.

3. Thông tin lãnh đại và chuyên viên Phòng 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Ngô Thượng Hiền

Trưởng phòng

0209 3 871 826

hiennt.gt@backan.gov.vn

Mai Văn Cảnh

Phó trưởng phòng

0209 3 812 220

canhmv.gt@backan.gov.vn

Lại Hữu Ân 

Chuyên viên

0209 3 812 220

anlh.gt@backan.gov.vn 

 Nguyễn Văn Tiến

 Chuyên viên

0209 3 812 220

tiennv.gt@backan.gov.vn 

Phạm Nhật Thiên 

Chuyên viên

0209 3 812 220

anhnd.gt@backan.gov.vn

Nông Thị Xuyên

Chuyên viên

 0209 3 812 220  xuyennt.gt@backan.gov.vn

 4. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209 3 871 826.

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang