Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

( Cập nhật lúc: 01/05/2017  )

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-SGTVT ngày 28/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn; về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa do Sở quản lý.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh giao quản lý:

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trong tỉnh.

- Phối hợp: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh quản lý; với các phòng, ban Sở kiểm tra, tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Sở về phân loại bến xe ô tô khách theo quy chuẩn. Xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

2.2. Triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, đường bộ, đường thủy nội địa công cộng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và các quy định của pháp luật; nghiên cứu, triển khai và xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng các cơ chế chính sách phát triển vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tuyến vận tải hành khách công cộng.

- Tham mưu phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.3. Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp các loại giấy phép vận tải quốc tế, phù hiệu, biển hiệu... cho các phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ trì xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải đường bộ, đường thủy nội tỉnh trình Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch các tuyến vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ, cấp các loại giấy phép, phù hiệu về quản lý vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi; vận tải quốc tế; vận tải hàng hóa đường bộ; vận tải đường thủy nội địa theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Xây dựng biểu đồ chạy xe và tổ chức thực hiện biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố định theo phân cấp; phối hợp triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hoạt động kinh doanh vận tải đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền.

- Chủ trì hoặc phối hợp: Với Thanh tra Sở, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách, thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong các dịp lễ, tết và các kỳ tuyển sinh hàng năm.

- Ký cam kết với Giám đốc đơn vị vận tải, chủ tịch công đoàn cơ sở, hộ kinh doanh vận tải và lái xe tham gia vận tải trên địa bàn tỉnh (khi được Ủy quyền) và theo dõi, giám sát các đơn vị vận tải trong việc triển khai, tổng hợp báo cáo các dịp khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định; tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở xử lý các vi phạm theo cam kết.

2.4. Quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn

 - Quản lý, giám sát việc thực hiện chất lượng dịch vụ vận tải của các đơn vị vận tải; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý hoạt động của bến xe khách về việc tổ chức thực hiện tuyến vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hành khách tại các đầu bến theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

 - Theo dõi, tổng hợp, đề xuất Giám đốc Sở về xử lý các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT thông qua đường dây nóng của ngành và thông qua thiết bị giám sát hành trình.

- Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc Sở về: Đóng, mở, tăng giảm tần xuất, đổi giờ, "nốt"  trên các tuyến vận tải hành khách công cộng đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Quyết định theo thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân khai thác tuyến vận tải hành khách cố định đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.     

2.5.  Quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải

- Phối hợp với UBND các huyện, đơn vị đăng kiểm trên địa bàn trong việc kiểm tra đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phân cấp của Bộ GTVT.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn.

 - Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện xe cơ giới theo phân cấp, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ; phối hợp với đơn vị đăng kiểm tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa dùng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực Hội đồng kỹ thuật của Sở tham gia giám định các vụ tai nạn giao thông khi có trưng cầu của các cơ quan, đơn vị.

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt và thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý:

- Chủ trì: Xây dựng Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ, hệ thống vận tải hành khách công cộng, bến đỗ xe tĩnh, bến thủy nội địa trong phạm vi địa bàn quản lý của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, tham mưu trình Sở quyết định công bố đưa bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trong phạm vi địa bàn quản lý của tỉnh vào khai thác theo quy định.

 - Phối hợp: Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ, bến thủy nội địa trên địa bàn; với các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan thực hiện công tác quản lý bảo vệ công trình giao thông, các bến xe, cảng đường thuỷ, hành lang an toàn giao thông, bảo đảm ATGT cho các phương tiện, con người, hàng hoá hoạt động trên các tuyến đường thuộc Sở quản lý; công tác đảm bảo giao thông, tổ chức trực lũ bão trên các tuyến đường,  đảm bảo giao thông khi có mưa lũ gây sạt lở, sa bồi, ách tắc xảy ra, tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

2.7. Quản lý người lái

* Công tác đào tạo:  

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, định hướng mạng lưới cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; lái xe cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

- Tổ chức đào tạo giáo viên dạy thực hành lái xe các hạng của các cơ sở đào tạo; kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo; kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất công tác đào tạo, thi cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo lái xe đường bộ.

- Thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe  mô tô hạng A1, A2, A3 và A4 theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp lại, thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô; điều chỉnh hạng xe đào tạo hoặc lưu lượng đào tạo theo quy đinh của Bộ Giao thông vận tải .

* Công tác sát hạch:

- Thường trực Hội đồng sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở.

- Hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý, giám sát quy trình sát hạch đối với Trung tâm Sát hạch lái xe; bồi dưỡng đào tạo và quản lý sát hạch viên thuộc Sở.

- Triển khai nối mạng truyền, nhận dữ liệu đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các cơ sở đào tạo trên địa bàn và Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh theo quy định.

- Thẩm tra danh sách đăng ký thi mới, đăng ký thi lại và loại bỏ hồ sơ không hợp lệ theo quy định, trình giám đốc Sở phê duyệt ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch.

- Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra danh sách thí sinh tham gia dự sát hạch, kết quả sát hạch và trình giám đốc Sở phê duyệt ra quyết định công nhận trúng tuyển, cấp GPLX theo quy định; in, trả kết quả cho các cơ sở đào tạo.

* Công tác cấp đổi và phối hợp xử lý thông tin về GPLX:

- Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về GPLX vi phạm đối với người lái xe do Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công an các tỉnh thông báo bằng văn bản... Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý GPLX  theo quy định.

- Trực bộ phận "một cửa" của cơ quan để tổ chức thực hiện cấp, đổi cấp GPLX các hạng theo quy định.

2.8. Công tác khác

- Thẩm định an toàn trong công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

- Tham gia hội đồng thanh lý thiết bị, phương tiện về lĩnh vực GTVT; tham gia ý kiến chuyên ngành khi có trưng cầu của các đơn vị chức năng theo quy định của pháp luật.

- Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính về quản lý vận tải, phương tiện và người lái và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong phạm vi quản lý của phòng được giao; quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái theo quy định của pháp luật và phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng được giao về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở phân công.

3. Thông tin lãnh đạo và chuyên viên Phòng

 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Nông Xuân Bính

 Trưởng phòng

0209 3 875 527

binhnx.gt.gt@backan.gov.vn

Lê Đình Hùng 

Phó trưởng phòng 

0209 3 878 829

hungld.gt@backan.gov.vn

Triệu Đình Trung 

Chuyên viên

0209 3 878 829

trungtd.gt@backan.gov.vn

Sằm Thị Lễ

Chuyên viên

0209 3 870 582

lest.gt@backan.gov.vn

Nguyễn Minh Song

Chuyên viên  0209 3 870 582  songnm.gt@backan.gov.vn

 4. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 5, Đường Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại liên hệ:  0209.3.875.527; Phòng giao dịch Một cửa: 0209.3.870.582

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang