Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI VÀ TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM DÙNG CHUNG

Thực hiện Công văn số 4390/UBND-THVX ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Văn bản số 939/SGTVT-VP ngày 16/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc đôn đốc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các phần mềm dùng và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Ngày 17/8/2018, Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 1103/SGTVT-VP chỉ đạo việc thực hiện nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại và tăng sử dụng các phần mềm dùng chung, với các nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức lao động thường xuyên đăng nhập vào các tài khoản phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Thư điện tử công vụ; Một cửa điện tử; Một cửa liên thông; Dịch vụ công cấp độ cao của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành do Bộ GTVT; Tổng Cục ĐBVN đã triển khai để kiểm tra, theo dõi việc gửi, nhận văn bản điện tử, trao đổi thông tin và thực hiện các nhiệm vụ được giao thông qua các phần mềm dùng chung.

2. Văn phòng Sở: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị đơn trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị chuyên trách về lĩnh vực CNTT có liên quan chủ động theo dõi, rà quét phát hiện mã độc, kịp thời cảnh báo và xử lý, bóc gỡ. Thực hiện việc phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành. Khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định, cần  phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Thực hiện việc sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trên môi trường mạng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức lao động tại các phòng, ban, đơn vị: Thực hiện đúng các nội dung trên và các văn bản chỉ đạo có liên quan, nếu kiểm tra, phát hiện không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên gây ảnh hưởng tới kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) của Sở Giao thông vận tải, thì phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và xem xét đánh giá vào kết quả phân loại công chức viên chức và người lao động.

* Văn bản số 1103/SGTVT-VP tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang