Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG KHAI

PHÂN BỔ VỐN TỪ TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 (ĐỢT 4)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Quyết định số 20/QĐ-QBTĐBTW ngày 28/12/2018 của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về việc chuyển vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 cho các đơn vị sử dụng (đợt cuối); Quyết định số 534/QĐ-SGTVT ngày 28/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc chuyển vốn từ tài khoản tiếp nhận Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 cho đơn vị sử dụng (đợt 4).

Ngày 03/01/2019, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn ban hành Quyết định số 02/QĐ-SGTVT vê việc công bố công khai số liệu phân bổ vốn từ tài khoản tiếp nhận Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018 cho đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn.

Văn bản tải về tại đây.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang