Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai phân bổ kinh phí

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2018 từ tài khoản tiếp nhận Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho đơn vị sử dụng

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Quyết định số 28/QĐ-QBTĐB ngày 22/10/2019 của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn về việc phân bổ nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn năm 2018 cho Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn; Quyết định số 515/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc phân bổ kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2018 từ tài khoản tiếp nhận Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho đơn vị sử dụng, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn công bố công khai số liệu đã phân bổ kinh phí từ tài khoản tiếp nhận kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cho Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

         Quyết định số 520/QĐ-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang