Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ CÔNG KHAI

Giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2018

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 194/QĐ - UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2018 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công trình: Khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông tại Km62+765,51-Km62+839,96 và Km62+849,96-Km63+7,94 ĐT258B; Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SGTVT ngày 30/01/2019 của Sở GTVT Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2018, để thực hiện công trình: Khắc phục hậu quả lụt bão, đảm bảo giao thông tại Km62+765,51-Km62+839,96 và Km62+849,96-Km63+7,94 ĐT258B;

Sở Giao thông vận tải công bố công khai số liệu giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2018 đã phân bổ cho Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

Văn bản tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang