Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố công khai giao kế hoạch vốn để trả nợ quyết toán

Các công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2016

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ - UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn năm 2018 để trả nợ quyết toán các công trình tồn đọng theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các công trình khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2016; Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2018 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn để trả nợ quyết toán các công trình Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông  năm 2016. Ngày 08/10/2018, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGTVT, về việc công bố công khai số liệu giao kế hoạch vốn để trả nợ quyết toán các công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2016 của Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn

* Quyết định số 382/QĐ-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang