Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ CÔNG KHAI GIAO BỔ SUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

(theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ - UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp bổ sung  kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đợt II năm 2018; Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-SGTVT ngày 05/9/2018 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc giao bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Ngày 05/9/2018 Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn ban hành Quyết định số 359/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai số liệu giao bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với Thanh tra  Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn.

* Quyết định số 359/QĐ-SGTVT tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang