Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

( Cập nhật lúc: 10/10/2019  )

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Công văn số 5583/UBND-KTTCKT ngày 07/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kinh phí còn dư của các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2019 của Sở GTVT Bắc Kạn về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định Số 496 về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2019 đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn./.

Văn bản xem chi tiết tải về tại đây 

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang