Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Xem Quyết định tải về tại đây 

Xem Dự toán chi tiết tải về tại đây 


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang