Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ 

công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-SGTVT ngày 25/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2020;

Ngày 09/01/2020 Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 08/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai số liệu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã phân bổ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn./.

Quyết định kèm theo biểu chi tiết tải về tại đây.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang