Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP mgày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-SGTVT ngày 27/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Ngày 27/12/2018, Sở Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 530/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019 được giao, đã phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn

Quyết định kèm thao biểu chi tiết tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang