Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ CÔNG KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; Căn cứ Quyết định số 105/QĐ - UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019; Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SGTVT ngày 25/01/2019 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019; Sở Giao thông vận tải công bố công khai số liệu chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 đã phân bổ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn.

Văn bản tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang