Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách năm 2019

( Cập nhật lúc: 14/02/2019  )

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách;Căn cứ Quyết định số 53/QĐ - UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách năm 2019;Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SGTVT ngày 28/01/2019 của Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách năm 2019; Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối  ngân sách năm 2019, phân bổ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn./.

Văn bản tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang