Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai số liệu kinh phí để thực hiện trả nợ quyết toán các công trình đảm bảo giao thông

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấp kinh phí cho các đơn vị để thực hiện trả nợ quyết toán các công trình;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SGTVT ngày 14/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc giao kinh phí để thực hiện trả nợ quyết toán các công trình đảm bảo giao thông.

 Ngày 21/5/2020 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai số liệu kinh phí trả nợ quyết toán các công trình đảm bảo giao thông, phân bổ cho Ban quản lý, dự án sự nghiệp đường bộ.

Quyết định kèm theo biểu chi tiết tải về tại đây Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang