Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Giao thông vận tải năm 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-SGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc giao dự toán ngân sách năm 2020;

Ngày 14/01/2020 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Sở GTVT Bắc Kạn. 

Quyết định kèm theo biểu chi tiết tải về tại đây 


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang