Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (lần 1)

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  và dự toán ngân sách năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sờ Giao thông vận tải Bắc Kạn về việc giao dự toán ngân sách năm 2021(lần 1);

Ngày 05/01/2021 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.

Quyết định kèm theo biểu chi tiết tải về tại đây./.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang