Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT); Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô khách.

Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận 

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang