Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 7536/BGTVT-VT ngày 25/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2022/NĐ-CP), Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô khách.

 Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ tải về tại đây 


Tác giả: 
Nguồn:  P.QLVT-PT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang