Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý đào tạo thực hành lái xe ô tô 

Thực hiện Công văn số 95/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Cục đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý đào tạo thực hành lái xe.

Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong tỉnh như sau:

1. Thực hiện nghiêm công tác quản lý giáo viên, xe tập lái; chỉ sử dụng các giáo viên và phương tiện đủ điều kiện tham gia việc giảng dạy; thực hiện khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT; kiểm tra tính chính xác các thông tin về giáo viên, xe tập lái đã khai báo trên phần mềm quản lý để học viên học lái xe thông qua thiết bị DAT xác nhận được bố trí đào tạo với đúng giáo viên và xe tập lái được phân công.

2. Thực hiện nghiêm công tác đào tạo thực hành lái xe theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; khoản 11, Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; chỉ tổ chức đào tạo cho học viên trên tuyến đường tập lái đã được Sở Giao thông vận tải cấp trong giấy phép xe tập lái. Nghiêm cấm các trường hợp giao phương tiện để học viên tự học mà không có giáo viên bảo trợ tay lái hoặc đào tạo trên các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định; khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo để giám sát lộ trình đào tạo thực hành lái xe của giáo viên và các thông tin liên quan theo đúng kế hoạch giảng dạy.

3. Tổ chức đào tạo lái xe ô tô đúng địa điểm, sân tập lái đã đăng ký và được phép hoạt động theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải.


Tác giả: 
Nguồn:  P,QLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang