Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên Hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Xem văn bản chi tiết tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  PQLVTPT&NL
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang