Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

 1. Mục đích:

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm công khai minh bạch hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động của cơ quan.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của công chức, viên chức; phát huy vai trò của người đứng đầu trong phong cách làm việc dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 2. Yêu cầu:

 - Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở; thực hiện cải cách hành chính gắn với cuộc vận động “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quy chế dân chủ cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề nếp, phát huy sức mạnh của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Các cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả.

 - Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ chủ động tham mưu thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở: Phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo cơ quan với các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… triển khai thực hiện tốt quy chế dan chủ. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những nội quy, 

quy chế cơ quan quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động; xây dựng các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh.

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QCDC.

 - Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải tham gia học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ của cơ quan; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiêm của cơ quan, đơn vị; cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiêm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

 - Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung ương, của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, Văn bản hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ Bắc Kạn liên quan đến quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị bằng các hình thức: Học tập pháp luật tập trung, phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, Hội thảo, giao ban ... Đăng tải trên hệ thống mạng quản lý hồ sơ công việc, website của Sở nội dung thực hiện qui chế dân chủ của cơ quan để cán bộ, công chức và lao động hợp đồng theo dõi thực hiện.

 3. Công tác triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan         

 - Lãnh đạo đơn vị nâng cao trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ; công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật

 - Công khai để công chức, viên chức và người lao động được biết, những việc tham gia ý kiến; những việc công chức, viên chức và người lao động giám sát, kiểm tra theo quy định.

 - Triển khai việc thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định. Không 

để xảy ra việc quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

  -  Phối hợp Ban chấp hành Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân. Giải quyết kịp thời kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân (nếu Ban TTND phát hiện trường hợp mất dân chủ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan).

 - Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" trong một số lĩnh vực Giao thông vận tải... dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo phương châm của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ phát huy sức mạnh của các phòng, ban, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới của cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức; điện nước, xăng dầu, văn phòng phẩm, sử dụng điện thoại bàn và phương tiện đi lại...;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ.

 - Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Sở thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong ngành.

 - Phối hợp Công đoàn cơ Sở Giao thông vận tải chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong ngành.

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ít nhất ở 01 đơn vị, trong ngành năm 2021.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nghị quyết Chi bộ hàng quý, 6 tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề 

ra phương hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Lãnh đạo Sở phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị trong ngành.

3. Trưởng các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tùy theo tình hình, đặc điểm của đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch chi tiết, quán triệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình hiểu rõ để thực hiện có nề nếp, thường xuyên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.

4. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn./.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang