Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25/02/2022, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong đơn vị. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận, phát huy quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền phải bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập nghiêm túc Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quy chế số 22-QC/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực nhiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, như: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW  ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,nhất là sau dịch bệnh Covid -19. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khó lường.

4. Hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

5. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính  nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-  CPngày 15/7/2021 của Chính phủ; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022,  tổ chức rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính,nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, công khai bằng nhiều hình thức các dự án phát triển kinh tế xã hội, việc sử dụng ngân sách nhà nướctạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

6. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò trách nhiêm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

7. Thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Thực hiện tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

8. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 213-QĐ/TU và Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị -xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận.

9. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

10. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở khi cấp trên tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 ; đồng thời triển khai Kế hoạch đến tất cả các các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác Triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 tại đơn vị mình trên cơ sở Kế hoạch của Sở; đồng thời gửi kế hoạch về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng) để tổng hợp, theo dõi.

- Định kỳ báo cáo về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng), trước ngày 20/5/2022 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 20/11/2022 đối với báo cáo năm) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn./.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang