Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/01/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa XIIIvề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xem kế hoạch tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang