Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn vềthực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Xem chi tiết văn bản tải về tại đây 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang