Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác,

vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (đối với lĩnh vực khoáng sản) của Sở Giao thông vận tải

Xem Kế hoạch chi tiết tải về tại đây

Tác giả: 
Nguồn:  Thanh tra Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang