Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138, về phát động phong trào thi đua “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”năm 2023. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, của ngành, đoàn thể tạo thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

3. Các phòng, ban, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua“Toàn dân bảo vệ ANTQ” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân;việc tuyên truyền, phát động phải được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, chính quyền.

4. Việc thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

II. CHỈ TIÊU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu thi đua

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức phát động đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phươngvà các quy định của pháp luật. Phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Thời gian thi đua: từ tháng 01/2023đến ngày 31/12/2023.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung tuyên truyền để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác đảm bảo ANTT; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Triển khai thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người; các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

4. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào Dân vận khéo. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trọng đại của đất nước; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương, trọng tâm là: kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023); Quốc khánh nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2023).

6. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng công tác xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023; đẩy mạnh công tác khen thưởng, sơ, tổng kết các chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1.Trên cơ sở Kế hoạch các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụtriển khai đến cán bộ CCVC, NLĐ thực hiện. 

2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua“toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 của Sở Giao thông vận tải./.


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang