Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH 

Hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kỳ 2019-2023.

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong toàn ngành kỳ 2019-2023;

Bảo đảm việc cung cấp đầy đủ các văn bản QPPL còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, công bố áp dụng, thi hành pháp luật của ngành được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

2.Yêu cầu

Xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc; Trưởng các phòng, ban, ban, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch.

Hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Văn phòng Sở với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA

1. Đối tượng hệ thống hóa

 Đối tượng hệ thống hóa là các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh (có nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải) còn hiệu lực và văn bản QPPL được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023.

Lưu ý: Các Chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh (được ban hành trước thời điểm 01/7/2016 – thời điểm có hiệu lực của Luật Ban hành VB QPPL năm 2015) còn hiệu lực đến 31/12/2023 cũng thuộc đối tượng hệ thống hóa.

2. Phạm vi văn bản hệ thống hóa

Phạm vi văn bản hệ thống hóa là tất cả các văn bản QPPL được ban hành từ năm 2019 đến hết ngày 31/12/2023 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả văn bản QPPL được ban hành nhưng đến hết 31/12/2023 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của Sở GTVT theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa kỳ 2019-2023

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2023.

2. Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 theo trình tự quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)

- Đơn vị chủ trì: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/5/2023 và tiếp tục được cập nhật đến hết ngày 31/ 12/2023.

3. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, trình tự, thủ tục theo quy định tại mục 5 Chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); báo cáo kết quả thực hiện (theo phụ lục hướng dẫn kèm theo Kế hoạch này) về Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 10/01/2024 để tổng hợp.

          2. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch theo đúng tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo với Sở Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./.


 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang