Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 16/01/2023 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 01/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả. Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG

1. Công tác đào tạo

Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo đại học, sau đại học nâng cao trình độ chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Công tác  bồi dưỡng

Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2023

- Đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2023: Theo phụ lục số 1 đính kèm.

- Đăng ký chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2023: Theo phụ lục số 2 đính kèm.

4. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

- Kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí tự chủ (do người học hoặc cơ quan chi trả).

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu lựa chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, tiến độ theo Kế hoạch, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Lập dự toán kinh phí; quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.

3. Cán bộ, công chức, viên chức chức chủ động rà soát, đề xuất tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của Sở Giao thông vận tải./.

Tải Kế hoạch về tại đây 


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang