Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

( Cập nhật lúc: 26/09/2016  )

Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ngành giao thông vận tải Bắc Kạn đã được các phòng, ban, đơn vị quan tâm, chủ động triển khai thực hiện, đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn tại cuộc họp đánh giá công tác cải cách hành chính 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính cuối năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, phần lớn các đơn vị chưa nắm rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, còn nhiều nội dung trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được triển khai, có nội dung đã được triển khai nhưng chưa triệt để, còn chậm tiến độ so với kế hoạch, chất lượng rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều yếu kém, bất cập.v.v.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3947/UBND-PC ngày 13/9/2016 về việc chỉ đạo tăng cường triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Sở Giao thông vận tải yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 số 364/KH-SGTVT ngày 06/4/2016; Kế hoạch thực hiện Đề án Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 số 842/KH-SGTVT ngày 18/7/2016 của Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn. Trong đó tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời rà soát các nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện tại các Kế hoạch của Sở, của đơn vị mình đã xây dựng, ban hành trong năm 2016 để tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 của toàn Ngành.

2. Phòng Quản lý giao thông, Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và người lái tiếp tục lựa chọn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở đã được công bố để tiến hành rà soát, đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, phấn đấu đảm bảo số TTHC có phương án đơn giản hoá đạt tối thiểu 25% trên tổng số các thủ tục được lựa chọn, rà soát theo đúng mục tiêu, yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Văn phòng Sở chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, tập trung vào công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Ngành; duy trì áp dụng thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức; về đạo đức, văn hóa giao tiếp, ứng xử và những việc công chức, viên chức không được làm, báo cáo kịp thời Lãnh đạo Sở kết quả các cuộc kiểm tra và đề xuất giải pháp chỉ đạo khắc phục.

Với những nội dung trên, yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang