Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc thực hiện công tác thống kê, rà soát bộ thủ tục hành chính

( Cập nhật lúc: 23/09/2016  )

Thực hiện Văn bản số 370/SGTVT-VP ngày 07/4/2016 của Sở GTVT Bắc Kạn về việc thống kê danh mục, nội dung Bộ thủ tục hành chính. Sở GTVT đã nhận được báo cáo (bản thư điện tử) do các đơn vị thực hiện. Tuy nhiên qua kiểm tra, đối chiếu với Bộ thủ tục hành chính đã được Bộ GTVT công bố tại Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2015 và các Quyết định công bố sửa đổi, thay thế, bổ sung (Quyết định số 1554/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2015, QĐ số 344/QĐ-BGTVT ngày 01/02/2016) cho thấy các đơn vị thực hiện thống kê chưa đầy đủ về danh mục và nội dung Bộ thủ tục hành chính do đơn vị mình phụ trách thực hiện. Riêng Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT chưa thực hiện đúng danh mục, chưa có nội dung Bộ thủ tục hành chính (trong lĩnh vực Đăng kiểm) áp dụng tại địa phương.

Để công tác tổng hợp, tham mưu trình thẩm định, công bố về danh mục, nội dung Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu tiến độ. Sở GTVT Bắc Kạn đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các danh mục Bộ TTHC do đơn vị mình phụ trách, thực hiện lập danh sách (Phụ lục I-Danh mục TTHC; Phụ lục II – Nội dung danh mục TTHC) báo cáo Sở GTVT (qua Văn phòng Sở) trước ngày 20/5/2016.

Sở GTVT gửi kèm (bản thư điện tử) danh mục Bộ TTHC đã được Bộ GTVT công bố để các đơn vị rà soát (chú ý các danh mục đánh dấu chữ màu đỏ).

Với nội dung trên, Sở GTVT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tác giả:  Văn phòng Sở
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang