Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 792/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở GTVT xây dựng kế hoạch với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, của Tỉnh về CCHC, để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của đơn vị.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có mô hình, sáng kiến hay, điển hình trong CCHC.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền CCHC phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Tuyên truyền công tác CCHC phải luôn được coi là nhiệm vụ của đơn vị. Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền đầy đủ các nội dung về công tác CCHC tại đơn vị mình được giao quản lý.

II. NỘI DUNG

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở

- Đăng tải các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị;

- Công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cá nhân và tổ chức liên quan đến CCHC.

- Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC của Sở GTVT

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC; hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

- Tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT.

- Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính theo Kế hoạch.

- Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị theo yêu cầu của Sở GTVT Bắc Kạn.

2. Văn phòng Sở

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang