Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh đối với công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên  thông  trong  giải quyết TTHC đến các phòng ban, đơn vị và người dân,doanh nghiệp

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công  chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hànhthường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

- Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

- Gắn công tác tuyên truyền với phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về TTHC:

- Công khai TTHC trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

- Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh;

- Niêm  yết, công  khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2. Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị, cán bộ công chức; tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC:

Thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nắm rõ các nội dung liên quan đến:

- Trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC.

- Trách  nhiệm của cán bộ, công chức được phân công thực hiện TTHC

- Các hành vi phải công khai, xin lỗi đối với cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC.

- Các hành vi phải công khai xin lỗi đối với người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.

- Quyền, nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC.

3. Tuyên truyền về nội dung kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

- Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của TW và tỉnh về công tác kiểm soát TTHC, cải  cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

- Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của đơn vị và nội dung các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Công khai thủ tục hành chính trên cổng Thông tin điện tử tỉnh; cổng Dịch vụ công của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải; trung tâm phục vụ hành chính công.

- Tuyên truyền, quán triệt được lồng  ghép trong các cuộc họp, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức việc ứng dụng Zalo, Facebook, dịch vụ SMS trong thực hiện TTHC

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh ; kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.        


Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang