Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải năm 2022

Xem văn bản Kế hoạch chi tiết tải về tại đây 

 

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang