Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 790/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

2. Tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước; duy trì, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan.

II. NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/         kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan       phối hợp

Thời gian     thực hiện

Kinh phí          thực hiện

(Dự kiến)

1. Cải cách           thể chế

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2021

 

 

1.2. Theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2021

 

 

1.3. Tham mưu xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2021 quy định chi tiết các nội dung luật giao

Văn bản

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi UBND tỉnh giao

18 triệu

 

1.4. Thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 1/2021

 

 

1.5. Tham gia tập huấn nghiệp vụ xây dưng, kiểm tra, rà soạt văn bản QPPL cho cán bộ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Đăng ký danh sách tham gia

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi có thông báo của Sở Tư pháp

 

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2021

 

 

2.2. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

10 triệu

 

2.3. Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị

Cổng TTĐT của Sở

VP Sở, các đơn vị có TTHC

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa và một của liên thông của Sở Tại TTPVHCC.

Báo cáo kết quả hoạt động; văn bản chỉ đạo, đôn đốc

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

2.5. Tham gia đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC.

Các cuộc đối thoại

LĐ Sở, Trưởng các phòng, đơn vị

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

2.6. Công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng như xin lỗi trực tiếp cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC sai quy định của Nhà nước.

Văn bản xin lỗi (nếu có)

LĐ Sở, Trưởngcác phòng, ban, đơn vị

Văn phòng Sở

Thường xuyên

 

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

3.2. Tiếp tục thực hiện các quy định về xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GTVT.

Tờ trình, văn bản đề nghị

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

3.3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy và KH số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.

Báo cáo kết quả sắp xếp bộ máy

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4. Xây dựng và nâng cao CL đội ngũ CB, CCVC

4.1. Tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt

Báo cáo kết quả sắp xếp

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

4.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng công chức, viên chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

4.3. Sử dụng đúng quy định về biên chế công chức, viên chức và lao động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ- CP

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

4.4. Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

4.5. Triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

4.6. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 11/2020

20 triệu

5. Cải cách tài chính công

5.1. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn kinh phí được giao

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

5.2. Triển khai kịp thời các quy định của Chính phủ về đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

5.3. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

5.4. Tiếp tục giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2019-2021

Công văn, Tờ trình

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

5.5. Kiểm tra hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tình hình sử dụng tài sản được cấp thầm quyền giao vào hoạt động cung cấp dịch vụ.

Kế hoạch của sở, Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

5.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phòng chống tham nhũng, lãng phí trong dự án đầu tư công và sử dụng kinh phí của cơ quan nhà nước

Kế hoạch của sở, Báo cáo kết quả thực hiện

VP Sở, Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 9/2020

Đã XD

 

6.2. Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

50 triệu

 

6.3.Duy trì triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng

Báo cáo kết quả thục hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

6.4. Tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các ứng dụng “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến, các trang/cổng TTĐT để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng.

Các hoạt động tuyên truyền phù hợp

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

05 triệu

 

6.5. Triển khai Hệ thống thông tin quản lý cán bộ

Duy trì Phần mềm quản lý, báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

6.6. Kế hoạch xây dựng, duy trì triển khai Hệ thống QLCL ISO 9001:2015;

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Từ năm 2021

10 triệu

 

6.7. Tham gia tập huấn nghiệp vụ ISO

Đăng ký danh sách tham gia

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi có Kế hoạch của Sở KHCN

 

 

6.8. Theo dõi, đôn đốc việc áp dụng, duy trì và cải tiên ISO

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

6.9. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến ISO tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc năm 2021

Kế hoạch kiểm tra, Báo cáo kiểm tra

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý IV/2021

 

 

6.10. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của tỉnh

Danh mục TTHC

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

7.1 .Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2021 của Sở GTVT

Văn bản chỉ đạo của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

7.2. Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, Thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Kế hoạch  của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I-IV/2021

 

 

7.3. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

7.4. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử CCHC  của Sở

Các tin, bài đăng tải trên trang

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

7.5. Gắn công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ công chức với công tác CCHC

 

Quyết định khen thưởng, Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

 

7.6. Tổ chức, triển khai đánh giá xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021

Văn bản chỉ đạo của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý IV/2021

 

 

7.7. Phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở ngành thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2021.

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi có yêu cầu

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tài chính.

Tổng số kinh phí dự kiến 145 triệu đồng, trong đó:

- Tham mưu xây dựng VBQPPL: 18 triệu

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 10 triệu.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 20 triệu.

- Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử: 50 triệu.

- Tuyên truyền, phổ biến đến người dân về các ứng dụng “một cửa điện tử”, dịch vụ công trực tuyến, các trang/cổng TTĐT để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng: 05 triệu.

- Triển khai xây dựng, duy trì Hệ thống QLCL ISO 9001:2015: 10 triệu.

- Dự phòng: 32 triệu.

2. Giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, địa phương và của nhân dân trong việc thực hiện CCHC, đưa công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của Sở Giao thông vận tải.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở phạm vi cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Gắn công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức  với công tác cải cách hành chính năm 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, triển khai lồng ghép trong công tác hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nghiêm túc thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện trong báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm với Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp.

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ; Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND&UBND tỉnh); kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.

Tác giả: 
Nguồn:  Văn phòng Sở
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang